Defiance


Portraits from Kafr Elw.

Kafr Elw residents vent their anger on the government أهالي كفر علو ينددون بممارسات الحكومة ضد عائلاتهم

Kafr Elw residents vent their anger on the government أهالي كفر علو ينددون بممارسات الحكومة ضد عائلاتهم